Den nya dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 börjar EU´s nya dataskyddsregler (GDPR) att träda i kraft. Det betyder att man bl a måste aktivt ha tackat ja till att finnas med i vårt register. Syftet med lagen är bland annat att stoppa all spam via mail. 
GPDR´s viktiga principer när det gäller mailutskick mm är följande:
-aktivt godkännande
-Möjlighet att stoppa utskick
-Möjlighet att begära ut lagrad information
Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Här följer en förteckning på hur CathrineTibbling AB hanterar personuppgifter. 

Vill ni i framtiden ta del av LevNu´s nyhetsbrev behöver ni signa upp er på nytt - det gör ni här.

Samtliga tidigare prenumeranter är helt borttagna från kundregistret för nyhetsbrev senast den 2018-05-25

CathrineTibbling AB förteckning enligt GDPR - läs den här:

Policy för GDPR / CathrineTibbling AB

Syftet med denna policy är att säkerhetsställa att CathrineTibbling AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU ́s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

CathrineTibbling AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av CathrineTibbling AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.

VD Cathrine Tibbling är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

VD Cathrine Tibbling har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationer till lämplig person på företaget.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  CathrineTibbling AB vill belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

 • Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.

 • Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda digCathrineTibbling AB ́s tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är ikontakt med oss.

 • Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör –med dem.Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del av vårt nyhetsbrev samt att bli fakturerad (däribland kontaktuppgifter och företagsuppgifter) vid köp av tjänster. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss och be oss plocka bort dig från våra system.

  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Vid anmälan till CathrineTibbling AB ́s nyhetsbrev eller köp av tjänster behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? CathrineTibbling AB samlar in dessa personuppgifter om dig som kund och intressent för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig och ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka dokument. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till nyhetsbrev och information.

  Vilka delar vi personuppgifter med? När du kontaktar oss använder vi oss av underleverantörer, dessa underbiträden är mejloperatör, CRM- systemsleverantör och redovisningsbolag. I det fall du som kund använder EDI-fakturor (elektroniska fakturor) lämnas personuppgifter ut till underleverantör av tjänster avseende EDI-fakturor. Syftet med detta är att informera dina kunder och leverantörer om att du finns tillgänglig för att skicka och/eller ta emot EDI- fakturor.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter? CathrineTibbling AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering av medlemskap m.m. sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vilka rättigheter har du?  Du som registrerad hos CathrineTibbling AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Senast upptaterad: 2018-05-04